Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Pfarrkirche

Pfarrkirche Bleiburg/Pliberk

Patrozinium: Hll. Peter und Paul

© Foto: Pfarre Bleiburg/Pliberk

Die große spätgotische Kirche besteht aus Haupt- und Seitenschiff und einem Lang- und Nebenchor. Die Anlage wurde im 15. und 16. Jahrhundert erbaut. Urkundlich 1241 genannt. Der mächtige Südturm trägt eine Zwiebelhaube. Die Westfassade wurde neugotisch verändert. Im Inneren sind spätgotische Sternrippengewölbe über Runddiensten. Im Chor ist ein Netzrippengewölbe von 1512, im Nebenchor ebenfalls Netzrippen.

Veliko poznogotsko cerkev sestavljajo glavna in stranska ladja ter podolgovati in stranski kor. Stavba je bila zgrajena v 15. in 16. stoletju. V listini omenjena leta 1241. Nad mogočnim južnim stolpom je čebulasta kupola. Zahodno fasado so spremenili v novogotskem slogu. V notranjosti so poznogotski zvezdastorebrasti oboki nad okroglimi služniki. V koru je mrežastorebrasti obok iz leta 1512, v stranskem koru so prav tako mrežasta rebra.