Organisation / Organizacija

Nedelja

Ker je Bog ljubezen

Bogoslužja in praznovanja v cerkvenem letu

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ker je Bog ljubezen (Nedelja)

»Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« (Lk 24,32)

Vstali razlaga učencem Sveto pismo in z njimi lomi kruh. (Lk 24,13-35)

Glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.

Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.

Osnovna usmeritev

Bogoslužja in praznovanja skozi vse leto zaznamujejo cerkveno življenje, so ljudem v oporo, jim dajejo občutek domačnosti ter jih odpirajo za srečanje z Bogom. Hkrati jim je namenjena Božja pozornost v besedi in svetih znamenjih. To se kaže v skrbnem negovanju liturgičnega in duhovnega življenja, v raznolikosti oblik bogoslužja in v dejavnem sodelovanju vseh vernikov.


To na primer pomeni:

a.) Župnije oz. farne zveze sodelujejo, da omogočijo dostojno praznovanje velikih praznikov in prazničnih časov ter usklajujejo svoje dejavnosti s pogledom na priložnosti in na ljudi, ki se udeležijo praznovanja.

b.) Duhovniki poglabljajo svojo liturgično duhovnost in se za liturgijo in pridige naprej usposabljajo.

c.) Vsi, ki se ukvarjajo z liturgijo v župniji ali bogoslužni skupnosti – duhovniki in laiki – vsaj enkrat na leto razmišljajo o liturgični praksi, gojijo raznolikost liturgičnih praznovanj, se redno skupaj izpopolnjujejo in pridobivajo vernike, da prevzamejo liturgične službe.

d.) Verniki so usposobljeni za vodenje bogoslužji in redno delujejo kot voditelji besednih bogoslužij ter voditelji blagoslovov, pogrebov in drugih liturgičnih praznovanj.

e.) Na župnijski in škofijski ravni se velika pozornost posveča gojenju liturgične glasbe. V ta namen so na voljo potrebna sredstva. Poskrbljeno je za to, da se z raznoliko glasbo nagovori različne starostne skupine, zlasti otroke in mlade.

f.) V okviru liturgičnega reda je teološko usposobljenim laikom zaupana služba pridiganja. Verniki so naprošeni, da podajo pričevanje.

g.) V dvojezičnih župnijah se bogoslužje v smislu škofijske sinode obhaja v obeh jezikih tako, da ustreza krajevnim danostim in navzoči skupnosti praznujočih.