Organisation / Organizacija

Nedelja

Hiši iz gline kot simbol za dom slovenskega in nemškega jezika za najmlajše

Prvi dvojezični otroški vrtec v Celovcu Naš otrok-Unser Kind praznuje 45-letnico

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Dvojezični otroški vrtec v Celovcu Naš otrok z vodjo Angelo Herk-Kuchling (Nedelja)

»Vesela sem, da smo z delovanjem odbora in vrtca pripomogli k uveljavitvi dvojezične vzgoje v Celovcu.« – To je zapisala Marija Šikoronja, prva in dolgoletna predsednica društva »Naš otrok-Unser Kind« pred petimi leti. Bila je med ustanovnimi člani prvega otroškega vrtca v Celovcu, ki je otrokom nudil dvojezično vzgojo. Zamisel za ustanovitev vrtca je dozorela leta 1976 pri slovenskih starših v Celovcu. Želeli so, da bi bili njihovi otroci v vrtcu deležni predšolske vzgoje tudi v slovenskem jeziku. Na to nepoznano pot so se podali Pavel Apovnik, Janko Merkač, Franc Wedenig in Magda Wedenig. Pot tudi prek vseh političnih instanc je bila uspešna. Vrtec je prve otroke sprejel oktobra 1978 pred 45-imi leti.

V petek, 9. novembra, so se otroci vrtca Naš otrok zbrali na vrtu Mohorjeve v Celovcu z lučkami in petjem, da bi se spomnili sv. Martina. Na mizi v sredini so bile lepo razporejene roke iz gline, ki so jih otroci izdelali z umetnico Rezi Kolter. Na teh rokah so bile prižgane sveče. V sredi je bilo še nekaj prostora. Tja je potem voditeljica vrtca Angela Herk-Kuchling postavila še dve hišici iz gline. Ti dve hišici sta simbolizirali dom za dva jezika, ki sta doma v tem vrtcu. Ena hišica je bila postavljena za slovenski jezik, druga za nemški. Voditeljica vrtca Angela Herk-Kuchling pa je ob letošnjem martinovanju pred zbranimi otroki in njihovimi starši opozorila na 45-letnico obstoja otroškega vrtca Naš otrok. Spomnila pa se je tudi dveh zaslužnih oseb, ki sta se poslovili s tega sveta. Marija Šikoronja, umrla leta 2022, je bila prva predsednica vrtca od ustanovitve leta 1977 do leta 2003, pred nekaj dnevi pa je umrla odbornica društva Naš otrok od leta 1999 do leta 2022 Tatjana Feinig. Predsednica društva Naš otrok Martina Piko-Rustia je ob pogledu na 45-letno zgodovino poudarila, »da morata biti dvojezična oskrba in vzgoja otrok ne le skrb staršev, temveč nas vseh, to pa pomeni; biti mora tudi skrb narodne skupnosti, njihovih ustanov in širše javnosti, biti pa mora prav tako skrb dežele«. Otroci so se podali na ta dan praznovanja 45-letnice vrtca in spomina na škofa Martina s svojimi lučkami mimo deželne vlade do stolnice.

Pogled na začetek

Prizadevanja za ustanovitev otroškega vrtca v Celovcu, ki bi nudil dvojezično vzgojo v slovenskem in nemškem jeziku, so se začela leta 1976. V tem letu je zasebna iniciativa staršev sprva organizirala dodatni pouk slovenščine za ljudskošolske otroke, ki takrat v Celovcu niso imeli možnosti dvojezičnega pouka. Iz te iniciative je kmalu nastalo društvo »Naš otrok« (ustanovljeno 24. oktobra 1977) z namenom, da podpira in krepi vzgojo in varstvo otrok v predšolski dobi in dobi obveznega šolanja v obeh deželnih jezikih.

Ker ni bilo mogoče ustanoviti dvojezične skupine v enem izmed številnih otroških vrtcev mesta Celovec, se je društvo »Naš otrok« odločilo za ustanovitev društvenega otroškega vrtca. V ta namen so najeli prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu, jih ustrezno opremili in oktobra leta 1978 sprejeli prve otroke v vrtec. Z imenom »Naš otrok-Unser Kind« so hoteli izraziti, da je dvojezično otroško varstvo naša skupna skrb in naloga – torej ne le skrb staršev, temveč tudi narodne skupnosti, njenih ustanov in širše javnosti.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Dvojezični otroški vrtec v Celovcu Naš otrok (Nedelja)

Dvojezična vzgoja

Dvojezični otroški vrtec »Naš otrok-Unser Kind« v Celovcu nudi vzgojo v slovenskem in nemškem jeziku. Pri vzgoji in varstvu otrok uporabljajo vzgojiteljice in asistentke slovenski in nemški jezik v približno enaki meri.

V začetni fazi obiskovanja otroškega vrtca si vzgojiteljice prizadevajo, da otrokom z občutkom približujejo jezik, ki ga otroci še ne znajo. S kompleksno jezikovno ponudbo omogočajo vzgojiteljice in asistentke otrokom, da iz situacije, mimike in kretenj »razberejo« in doumejo smisel povedanega.

Ko vzgojiteljice in asistentke uporabljajo slovenski jezik, govorijo z otroki dosledno slovensko, da otroci slišijo slovenščino. Tako se tudi otroci, ki še ne govorijo slovensko, naučijo razpoznavati smisel povedanega in si osvojijo jezikovno strukturo, da lahko sledijo posebnim – večinoma ponavljajočim se – vsakdanjim situacijam. Otroci imajo možnost, da se sprva naučijo jezika pasivno, nato pa preidejo na aktivno rabo jezika.

Otroci imajo načelno pravico proste izbire jezika, to pomeni, da lahko sami odločajo, v katerem jeziku se pogovarjajo z osebjem vrtca.

Smernice pedagoškega dela

Otroški vrtec nudi varstvo in vzgojo otrokom, ki so dopolnili tretje leto in še niso vstopili v šolo. Posebnost vrtca »Naš otrok-Unser Kind« je vzgoja otrok v slovenskem in nemškem jeziku.

Vzgojo in izobraževanje, ki zagotavljata otrokov duševni, osebnostni in telesni razvoj, pospešujemo pri igri in doživljanju skupnosti. K zdravemu razvoju in zdravju prispevata preskrba z zdravo hrano in telesna nega. Vrtec otroke pripravlja na vstop v ljudsko šolo.

Vzgojiteljice govorijo z otroki slovensko in nemško ter jih uvajajo v jezik in kulturo obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Otrokom, katerih materinščina nista ne slovenščina in ne nemščina, posredujejo oba deželna jezika in spoštovanje do lastnega jezika.

Dvojezičnost spremlja otroke pri vseh aktivnostih v vrtcu. Srečanje v skupini poteka v obeh skupinah vrtca menjaje en dan v slovenščini in drugi dan v nemščini. Pri drugem srečanju se združita obe skupini za skupno igro. Vrtec ponuja širok spekter iger in pesmi ter krožnih iger v slovenskem in nemškem jeziku.

Angela Herk-Kuchling, voditeljica vrtca Naš otrok-Unser Kind

Kaj mora biti v ospredju pri delu z otroki v otroškem vrtcu?

Angela Herk-Kuchling: Odprtost za otrokove potrebe, želje, skrbi, veselje in radovednost.

Kaj je posebnost vrtca Naš otrok?

Angela Herk-Kuchling: Imamo dve odprti skupini. To pomeni, da se otroci lahko v prosti igri igrajo po želji v obeh skupinah, kjer so pripravljeni igralni kotički za njih. Sodelovanje in izvajanje delavnic z umetniki in otroki. Ponudba igre in vaj z delovnim gradivom Mentessorijeve pedagogike. Prizadevanje in posredovanje obeh deželnih jezikov slovenščine in nemščine. Smo prvi dvojezični slovensko-nemški zasebni vrtec v Celovcu in praznujemo letos 45. obletnico obstoja in delovanja vrtca »Naš otrok-Unser Kind«. Dolgoletno sodelovanje (praksa učenk) z gimnazijo Rudolfa Maistra-Kamnik. Obisk muzeja. Obisk gledaliških in lutkovnih predstav. Projekt kot npr. »Staro sreča mlado« v sodelovanju s hišo Marta Caritas. Sodelovanje z Mohorjevo ljudsko šolo, kot npr. Žogarija in druge športne ponudbe. Vsakoletno sodelovanje pri koncertu »Naša pesem za Angolo« od vsega začetka z InicitivAngola. Smučarski tečaji, izleti.

Kaj vas učijo otroci, s katerimi delate, s čim vas bogatijo?

Angela Herk-Kuchling: Otroci nosijo v sebi neverjeten zaklad in odkrivanje tega je ena najlepših stvari. Vedno znova sem presenečena, kako sposobni so v tako mladih letih pri usvajanju jezikov in drugih veščin. Ob otrocih se sama počutim kot raziskovalka, ki odkriva nove poti, izzive in nove možnosti. Otroci so kot vir življenja, ki nas objame in nas spodbuja k oblikovanju novega dneva. Nosilci luči so, kot je bilo vidno pri delavnici Rezi Kolter, ki je iz gline ustvarjala z otroki čudovite roke. Vzamem otroka in se z njim podam na pot.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Dvojezični otroški vrtec v Celovcu Naš otrok (Nedelja)

Martina Piko-Rustia (predsednica društva Naš otrok): Zahvaliti se moramo iz vsega srca ustanoviteljem vrtca za njihovo daljnovidnost, za pogum in za prepričanje, da delajo pravilno. Že pred časom so mislili evropsko misel, ki jo mislimo danes. Mnogim otrokom je bilo v preteklih 45 letih omogočeno tukaj v tem vrtcu v Celovcu doživljati slovenski jezik kot nekaj vsakdanjega.

Marija Zdouc (podpredsednica društva Naš otrok): Vrtec »Naš otrok« ima v samem mestu Celovec svoje mesto in pomembno vlogo. Je predšolska ustanova, kjer je slovenski jezik enakovreden nemškemu in tako imajo otroci že od malega možnost živeti dvojezičnost in strpnost. Odbor društva »Naš otrok« in sodelavke vrtca omogočamo, da imajo otroci poleg varstva tudi bogato dodatno ponudbo na področju jezikovne, glasbene in gibalne vzgoje. Vrtec je usmerjen k otroku, staršem in v okolje. Za nas so pomembni stiki s slovenskimi in ostalimi ustanovami, ki so v bližini. Z Delovno skupnostjo privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem smo povezani z ostalimi dvojezičnimi vrtci.

Vesela sem, ko vidim nasmejane, radovedne, živahne in zamišljene otroke, ki z vstopom v vrtec začenjajo spoznavati svet, družbo in neposredno okolico. Zavedam se poslanstva, ki ga ima vrtec pri odraščanju naših otrok.

Vzgojiteljice v otroškem vrtcu Naš otrok

 • Angela Herk-Kuchling, voditeljica
 • Katarina Jonke
 • Angelika Smrečnik
 • Martina Gotthardt
 • Katarina Cindrič

Odbor Društva Naš otrok

 • Martina Piko-Rustia, predsednica
 • Marija Zdouc, podpredsednica
 • Bojan Grilc, blagajničar
 • Andrej Hren, tajnik
 • Katarina Wakounig-Pajnič, namestnica tajnika
 • Ilona Kropiunig, Krista Mödritscher, Pia Wintschnig in Hema Wutte, članice upravnega odbora