Naloge župnijskega sveta - Aufgaben des PGR

Skrb za dušnopastirstvo

Župnijski svet je tisti farni odbor, ki odgovarja za dušnopastirsko dejavnost in ga pomaga nositi, in skupno z župnikom odloča o vseh vprašanjih farnega življenja.

Župnijski svet župnika podpira pri razvijanju času in položaju primernega dušnopastirskega načrta.

V duhu  evangelija
Osnova za farno življenje in za delo župnijskega sveta je sporočilo evangelija – ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega.

Sožitje in toleranca
Župnijski svet se trudi za sporazumevanje in sožitje med vsemi ljudmi na osnovi evangelija. Podpira dialog med narodnostnima skupinama, med spoloma in se zavzema za pospeševanje edinosti vseh kristjanov.

Skrb za temeljna naročila
Župnijski svet je na poseben način soodgovoren za uresničevanje temeljnih naročil:

  • božja služba: času primerne oblike bogoslužja in molitve

  • služba bližnjemu: skrb za obrobne v fari in v svetu

  • služba oznanjevanja: posredovanje vere, izobraževanje, zakramenti ter delo z javnostjo

  • služba za občestvo: skrb za sožitje in toleranco

Za vsako temeljno službo župnijski svet imenuje osebo, ki skupno z drugimi skrbi za uresničevanje naročila v skladu z evangelijem.

Komunikacija – informacija – nadaljnje izobraževanje
Župnijski svet se trudi za pridobivanje informacij, oblikovanje mnenj in izmenjavo izkušenj. To uresničuje z izobraževalnimi prireditvami in pogovori.  Nadalje naj bi župnijski svet sklical  katoličane v župniji k zborovanju župnijske skupnosti, da poroča o delovanja in razpravlja o pomembnih temah v fari. S pomočjo izobraževanja in verske poglobitve se člani župnijskega sveta usposabljajo za kompetentno opravljanje svojih nalog.

Finance
Župnijski svet sestavi odbor za upravo in finance, ki kot farni cerkveni svet vodi premoženjsko in finančno upravo fare v smislu določb pravilnika o farnih cerkvenih svetih krške škofije. Skrbi za to, da so na voljo finančna sredstva za dušnopastirske dejavnosti v fari.

Foto Gotthardt/Nedelja
Foto Gotthardt/Nedelja

Obsorge für Seelsorge

Der Pfarrgemeinderat ist jenes Kollegium der Pfarre, das zusammen mit dem Pfarrvorsteher für die Seelsorge verantwortlich ist, sie mitträgt und Fragen des pfarrlichen Lebens entscheidet.

Der PGR unterstützt den Pfarrvorsteher dabei, ein der Zeit und den Menschen gemäßes Programm für die Seelsorge zu entwickeln. Jede/r mit seinen/ihren Fähigkeiten und Kompetenzen.

Orientierung am Evangelium
Grundlage für das Zusammenleben in der Pfarre und für die Arbeit im Pfarrgemeinderat ist die Botschaft des Evangeliums – Gottesliebe und Nächstenliebe.

Zusammenleben in Toleranz
Der PGR bemüht sich um die Verständigung und das Zusammenleben aller Menschen gemäß dem Evangelium. Er fördert den Dialog zwischen den Volksgruppen, zwischen den Geschlechtern und mit den anderen christlichen Kirchen.

Sorge für die Grundaufträge
Der PGR sorgt sich um die Umsetzung der vier Grundvollzüge:

  • Gottesdienst: zeitgemäße Gottesdienstformen und Formen des Gebetes

  • Dienst am Nächsten: sozialer Einsatz für die Benachteiligten der Gemeinde

  • Verkündigungsdienst: Weitergabe des Glaubens in Bildung, Sakramenten und Öffentlichkeitsarbeit.

  • Dienst an der Gemeinschaft: Förderung des Zusammenlebens in Toleranz

Dazu ernennt er jeweils eine/n Grundbeauftragte/n, der/die gemeinsam mit anderen Sorge dafür trägt, dass dieser Grundvollzug zeitgemäß, evangeliumsgemäß und als Dienst an den Menschen vollzogen wird.

Kommunikation - Information - Weiterbildung
Der PGR bemüht sich um Information, Meinungsbildung und Austausch von Erfahrungen. Dies geschieht durch verschiedene Bildungsveranstaltungen und Austauschrunden. Weiters soll der PGR Pfarrversammlungen abhalten, wo er über seine Tätigkeit berichtet und wichtige Anliegen der Pfarre klärt. Durch Weiterbildung und religiöse Vertiefung stärken die Pfarrgemeinderäte die Kompetenz für ihre Arbeit.

Finanzen
Innerhalb des PGR führt der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen lt. PGO die Vermögens- und Finanzverwaltung der Pfarrgemeinde. Das Geld dient der Unterstützung der pfarrlichen Seelsorge.