Pfarre / Fara

Maria Elend/Podgorje

Pfarrkirche

Pfarrkirche Maria Elend/Podgorje

Patrozinium: Hl. Maria

Foto: Ulrich Kassl
Foto: Ulrich Kassl

Die Wallfahrtskirche ist eine breitgelagerte spätgotische Hallenkirche aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts mit Nebenapsiden und wurde im Barock (1682-1690) verlängert und umgebaut. Urkundlich nach 1267 erbaut. Der Hauptchor ist achsenverschoben, der Nordturm ist im Kern romanisch. Im Inneren sind barocke Tonnengewölbe mit Stichkappen über Oktogonalpfeilern, im Chor Stichkappen mit Bandelwerkdekor (1731).

Romarska cerkev je široka poznogotska dvoranska cerkev iz 2. polovice 15. stoletja s stranskimi apsidami. V baroku (1682-1690) je bila podaljšana in prezidana. Po listinskem zapisu zgrajena po leta 1267. Glavni kor je pomak njen iz osi, severni stolp je v jedru romanski. V notranjosti so banjasti oboki s sosvodnicami nad osmerokotnimi stebri, v koru sosvodnice s trakovnim okrasom (1731).