Pfarre / Fara

St. Johann im Rosental/Št. Janž v Rožu