Mag. Sabrina Sternat, BA

Bild: Mag. Sabrina Sternat, BA (© Foto: KH Kronawetter / Internetredaktion)