Temelji krščanske skupnosti - Säulen der christlichen Gemeinde

Drug drugemu omogočati življenje in vero - Einander Leben und Glauben ermöglichen

Im Reden und Handeln Jesu können wir einige Grundlinien feststellen: Gottesliebe, die Verkündigung des Reiches Gottes, Nächstenliebe, ...
V Jezusovem govorjenju in ravnanju lahko zaznamo nekaj temeljnih izvajanj. To so: ljubezen do bližnjega, ljubezen do Boga, oznanjevanje Božjega kraljestva in ustanavljanje cerkvenega občestva, v katerem živijo veselo oznanilo v njegovem duhu. Ta temeljna izvajanja je Jezus izročil svojim apostolom kot naročila. Ti so temelji vsake krščanske skupnosti.

“Božja služba” - Skupno praznovati življenje in vero

Vsak kristjan in vsaka krščanska skupnost živi od ljubeče Božje naklonjenosti, ki se predvsem odrešenjsko izraža v Božji službi.

Farna skupnost obhaja pripadnost veri v raznih oblikah bogoslužja. Vir in vrhunec liturgičnega praznovanja je evharistija. Druge oblike so: podelitev zakramentov, hvalnice, večernice, pogrebno bogoslužje, besedno bogoslužje, spokorno bogoslužje, pobožnosti, blagoslovitve, procesije in drugo.

Temeljno naročilo se uresničuje v aktivnem praznovanju vseh, posebno v živi pripravi, ki je naravnana na vse, ki so pri bogoslužju navzoči. Pomembne so tudi raznolike liturgične službe (vodja besednih bogoslužb, delilci obhajila, lektorji, ministrantje, organisti, pevci, mežnarji in drugi)

“Služba oznanjevanja” - Življenje in vero pričevati

Vsak kristjan in vsaka krščanska skupnost živi iz srečanja z božjo Besedo. Ob pričevanju in izročanju vere gre vselej za zaznavanje, razlaganje in obvladovanje celotne življenjske resničnosti človeka. Vsak kristjan in vsaka krščanska skupnost si, izzvana po konkretni življenjski situaciji, prizadeva za verodostojno pričevanje in za ustrezno pomoč v besedi in dejanju.

Temeljno naročilo se še posebej uresničuje v osebnem verskem pričevanju, verskih pogovorih, v pripravi na zakramente in v delu s Svetim pismom, izobraževanju odraslih, v apostolatu pisane besede in množičnih občil, farnih listih ipd.

“Služba bližnjemu”- Drug drugemu omogočati življenje in vero

Vsak kristjan in vsaka krščanska skupnost živi iz vere, ki je izpričana po delih. V konkretnem srečanju s trpljenjem in stisko bližnjega izkusi vsak kristjan in farna skupnost globlje razsežnosti Božje prisotnosti.

Temeljno naročilo se uresničuje v ljubezni do bližnjega, posebej še v skrbi za stiskane, v spremljanju bolnih in umirajočih, duhovno in duševno obremenjenih, v prizadevanju za obrobne skupine (brezdomce, tujce, begunce, odpuščene iz zaporov idr.) in v prizadevanju za pravičnost in mir po vsem svetu.

“Služba občestvu” - Skupno na poti življenja in vere

Jezus je ustanovil Cerkev kot občestvo. Vera in hoja po poti vere za vsakega posameznega kristjana zategadelj potrebuje občestvo verujočih, v katerem je mogoče doživljati „Božje kraljestvo“.

Temeljno naročilo se uresničuje v partnerskem in zaupnem sodelovanju v farni skupnosti, posebej še v župnijskem svetu, v farnih skupinah in duhovnih gibanjih, ob ukrepih, ki naj bi ustvarjali skupnost (otroška in mladinska pastorala, služba obiskovanja, oskrbovalna služba, farni praznik idr.) kakor tudi v podpiranju in vključevanju vseh darov in karizem pri izgradnji farne skupnosti.

Foto: Rosenzopf-Jank
Foto: Rosenzopf-Jank

Im Reden und Handeln Jesu können wir einige Grundlinien feststellen. Diese Grundlinien sind Gottesliebe, die Verkündigung des Reiches Gottes, Nächstenliebe, und die Stiftung der Gemeinschaft der Kirche, in der die Frohbotschaft in seinem Geist gelebt wird. Diese Grundlinien hat Jesus den Aposteln als Aufträge mitgegeben. Sie gehören zum Fundament jeder christlichen Gemeinde.

“Gottesdienst” - Miteinander Leben und Glauben feiern

Jede christliche Gemeinde lebt von der Zuwendung Gottes, die sich vor allem im Gottesdienst heilbringend äußert. Höhepunkt aller liturgischen Feiern ist die Eucharistie. Andere Formen sind: Spendung der Sakramente, Stundengebet, Begräbnisfeiern, Wortgottesdienst, Bußgottesdienst, Andachten, Segnungen, Prozessionen, u.a.

Der Grundauftrag verwirklicht sich in der tätigen Mitfeier aller, besonders in einer lebendigen und auf die Mitfeiernden bezogenen Vorbereitung, in vielfältigen liturgischen Diensten (Wortgottesdienstleiter, Kommunionspender, Lektoren, Ministranten, Organisten, Sänger, Mesner, u.a.).

“Verkündigungsdienst” - Einander Leben und Glauben zusprechen und bezeugen

Jede christliche Gemeinde lebt besonders auch aus der Begegnung mit dem Wort Gottes. Im Zeugnis und in der Weitergabe des Glaubens geht es immer um die Wahrnehmung, Deutung und Bewältigung der ganzen Lebenswirklichkeit des Menschen.

Der Grundauftrag verwirklicht sich besonders in persönlichen Glaubenszeugnissen, Glaubensgesprächen, Sakramenten- und Bibelpastoral, Erwachsenenbildung, Schrift- und Medienapostolat, Pfarrbrief, u.a.

“Dienst am Nächsten” - Einander Leben und Glauben ermöglichen

Jede christliche Gemeinde lebt aus dem durch die Tat bezeugten Glauben. In der konkreten Begegnung mit dem Leid und der Not des Nächsten erfahren jeder Christ und die Pfarrgemeinde tiefe Dimensionen des Lebens und der Gegenwart Gottes.

Der Grundauftrag verwirklicht sich in der Nächstenliebe, besonders in der Sorge für Notleidende, in der Begleitung von Kranken, Sterbenden, geistig und seelisch Belasteten, im Einsatz für Randgruppen (Obdachlose, Fremde, Flüchtlinge, Strafentlassene, u.a.) und im Engagement für weltweite Gerechtigkeit und Frieden.

“Dienst an der Gemeinschaft” - Weggemeinschaft im Leben und im Glauben

Jesus hat die Kirche als Gemeinschaft gestiftet. Der Glaube des einzelnen Christen ist verwiesen auf die Gemeinschaft der Glaubenden, in der das “Reich Gottes” erfahrbar wird.

Der Grundauftrag verwirklicht sich in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Pfarrgemeinde, besonders im Pfarrgemeinderat, in pfarrlichen Gruppen und apostolischen Bewegungen, in gemeinschaftsbildenden Maßnahmen (Kinder- und Jugendpastoral, Besuchsdienste, Betreuungsdienste, Pfarrfest, u.a.) sowie in der Förderung aller Talente und Charismen zum Aufbau der Pfarrgemeinde.